Shopping Location

We think your location is ?

Privacybeleid

Overzicht

Het verheugt ons zeer dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. Gegevensbescherming heeft voor de directie van BRIXTOL TEXTILES een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de BRIXTOL TEXTILES is mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor die verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die op de BRIXTOL TEXTILES van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als beheerder heeft BRIXTOL TEXTILES talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de meest volledige bescherming van via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe hiaten in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de BRIXTOL TEXTILES is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten betreffende de arbeidsprestaties van die natuurlijke persoon, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in het recht van de Unie of de lidstaat worden vastgesteld.

Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan derden. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, naar gelang van de doeleinden van de verwerking.

Derde

Een derde is een andere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

BRIXTOL TEXTIEL
Hantverkargatan, 20
112 21 Stockholm
Zweden

Telefoon: +46 (0) 8 777 7247
E-mail: legal@brixtoltextiles.com
Websites: www.brixtoltextiles.com en/of www.brixtoltextiles.se

Cookies

De internetpagina's van de BRIXTOL TEXTILES maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan de BRIXTOL TEXTILES de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website wordt overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van de BRIXTOL TEXTILES verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die gebruikt kunnen worden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt BRIXTOL TEXTILES geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website evenals de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen en (4) de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de BRIXTOL TEXTILES anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres-datum en tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, een onderzoek naar gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is voor de beveiliging van de beheerder. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige opgave van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de betreffende materie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de tijdens de registratie opgegeven persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

Inschrijving op onze nieuwsbrieven

Op de website van de BRIXTOL TEXTILES wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het daarvoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven, alsmede wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

De BRIXTOL TEXTILES informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Naar het e-mailadres dat een betrokkene voor de eerste keer voor de verzending van de nieuwsbrief heeft geregistreerd, wordt om juridische redenen een bevestigingsmail gestuurd in het kader van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de Internet Service Provider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene op het moment van de registratie wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden alleen gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een inschrijving in kwestie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij een wijziging van technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht plaats van door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment rechtstreeks op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief, of om dit op een andere manier aan de controller mee te delen.

Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrief van de BRIXTOL TEXTILES bevat zogenaamde tracking-pixels. Een trackingpixel is een miniatuurgrafiek die in dergelijke e-mails is ingebed en die in HTML-formaat wordt verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan BRIXTOL TEXTILES zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door betrokkenen zijn aangeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, alsmede om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om de betreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken door middel van de double-opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De BRIXTOL TEXTILES beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

Contactmogelijkheid via de website

De website van de BRIXTOL TEXTILES bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, met inbegrip van een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

AFDELING 9

Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of regelingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

AFDELING 10

Rechten van de betrokkene

Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wil maken, kan hij of zij zich te allen tijde tot elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

Recht op toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;
het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken; het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om zonder onnodige vertraging van de voor de verwerking verantwoordelijke de rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR. Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van de door BRIXTOL TEXTILES opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de controller. Een medewerker van BRIXTOL TEXTILES zorgt ervoor dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door die voor de verwerking verantwoordelijken worden gewist, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de BRIXTOL TEXTILES zal in individuele gevallen de nodige maatregelen regelen.

Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door de BRIXTOL TEXTILES zijn opgeslagen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de BRIXTOL TEXTILES zal de beperking van de verwerking regelen.

Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst krachtens artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de BRIXTOL TEXTILES.

Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De BRIXTOL TEXTILES zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de BRIXTOL TEXTILES persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal BRIXTOL TEXTILES de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de BRIXTOL TEXTILES voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van de BRIXTOL TEXTILES. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgesteld om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal BRIXTOL TEXTILES passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Als de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de BRIXTOL TEXTILES.

Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de BRIXTOL TEXTILES.

Gegevensbescherming voor sollicitaties en de sollicitatieprocedures

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval indien een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten door de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen het wissen verzetten. Andere legitieme belangen in deze relatie zijn bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller onderdelen van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte met elkaar in contact te komen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van sociale netwerken onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de beheerder de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetwebsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) werd geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om via de Facebook-component de weergave van de overeenkomstige Facebook-component te downloaden. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins kan worden opgeroepen onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook meegedeeld welke specifieke sub-site van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetpagina - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een commentaar geeft, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene ten tijde van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Facebook is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden verschillende configuratieopties beschikbaar gesteld om het doorgeven van gegevens aan Facebook uit te schakelen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht aan Facebook te elimineren.

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online dienst die de plaatsing van reclame op sites van derden mogelijk maakt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat op sites van derden weergegeven advertenties selecteert die overeenkomen met de inhoud van de betreffende site van derden. Google AdSense maakt een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt uitgevoerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van de AdSense-component van Google is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van de AdSense-component van Google is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie wordt Alphabet Inc. in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens verzenden via de Google AdSense-component ten behoeve van online reclame en de afrekening van commissies aan Alphabet Inc. In de loop van deze technische procedure krijgt de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Alphabet Inc. gebruikte cookies te allen tijde worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Verder gebruikt Google AdSense ook zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurgrafiek die in webpagina's is ingebed om een logbestandregistratie en een logbestandanalyse mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingebedde trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links de betrokkene heeft geklikt. Tracking pixels dienen onder meer om de bezoekersstroom op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie - waaronder ook het IP-adres, en noodzakelijk voor het verzamelen en administreren van de getoonde advertenties - doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. De Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonsgegevens via deze technische procedure doorgeven aan derden.

Google AdSense wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergaren en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Web analytics wordt vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De beheerder van het onderdeel Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de beheerder de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer hij onze websites bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component werd geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens doorgeven via de Google Analytics-component ten behoeve van online-reclame en de afrekening van commissies aan Google. In de loop van deze technische procedure krijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dit uit te sluiten. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-ons wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn bevoegdheid is toe te schrijven, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of heractivering van de browser add-ons uit te voeren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht onder de volgende Link https://www.google.com/analytics/.

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

Op deze website heeft de controller Google Remarketing-diensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords, waarmee een onderneming reclame kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de internetsite van de onderneming hebben verbleven. De integratie van Google Remarketing stelt een onderneming dus in staat om op de gebruiker gebaseerde reclame te maken en zo relevante advertenties te tonen aan geïnteresseerde internetgebruikers.

De exploitant van de Google Remarketing-diensten is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is het invoegen van belangwekkende reclame. Met Google Remarketing kunnen we op het Google-netwerk of op andere websites advertenties weergeven die gebaseerd zijn op individuele behoeften en afgestemd zijn op de interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie maakt Google een herkenning van de bezoeker van onze website mogelijk als hij opeenvolgende webpagina's oproept, die ook lid zijn van het Google-reclamenetwerk. Bij elke oproep naar een website waarop de dienst door Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de webbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In de loop van deze technische procedure ontvangt Google persoonlijke informatie, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt voor het invoegen van interessante reclame.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde reclame van Google. Daartoe moet de betrokkene de link naar www.google.de/settings/ads oproepen en in elke door hem gebruikte internetbrowser de gewenste instellingen aanbrengen.

Verdere informatie en de actuele gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van de zoekmachine en het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf specifieke trefwoorden definiëren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google alleen dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties verspreid op relevante webpagina's met behulp van een automatisch algoritme, rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door opname van relevante reclame op de websites van derden en in de resultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van reclame van derden op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie onze website bereikt, wordt via Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene geplaatst. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als het cookie niet verlopen is, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijv. het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Via de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, verkopen heeft gegenereerd, dat wil zeggen een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via AdWords-advertenties zijn bediend, om het succes of falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde reclame van Google. Daarom moet de betrokkene vanuit elk van de gebruikte browsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en de gewenste instellingen uitvoeren.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de controller onderdelen van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de overeenkomstige Instagram-component van Instagram. In de loop van deze technische procedure wordt Instagram zich ervan bewust welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en wordt gekoppeld aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, dan koppelt Instagram deze informatie aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website bij Instagram is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Instagram-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen worden opgevraagd onder https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers met bestaande zakelijke contacten contact kunnen leggen en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacyzaken buiten de VERENIGDE STATEN is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de overeenkomstige LinkedIn-component van LinkedIn. Verdere informatie over de LinkedIn plug-in kan worden geraadpleegd onder https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure verneemt LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn bij elke oproep naar onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-knoppen klikt, dan wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij LinkedIn is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, alsmede de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van affiliates zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het Cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Pinterest

Op deze website heeft de controller onderdelen van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op internet, een online gemeenschap die gebruikers in staat stelt om in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder meer fotoverzamelingen en individuele foto's en beschrijvingen te publiceren op virtuele prikborden (zogenaamde pins), die vervolgens door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogenaamde re-pins) of van commentaar kunnen worden voorzien.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Pinterest component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, vraagt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch om een weergave van de betreffende Pinterest component te downloaden via de betreffende Pinterest component. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar onder https://pinterest.com/. Tijdens deze technische procedure verneemt Pinterest welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, detecteert Pinterest bij elke oproep naar onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Pinterest-component en gekoppeld aan het respectievelijke Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Pinterest knoppen, geïntegreerd op onze website, dan wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Pinterest is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Pinterest-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Pinterest voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Pinterest-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door Pinterest gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die beschikbaar is onder https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Pinterest.

Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de beheerder onderdelen van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microbloggingdienst waarop gebruikers zogenaamde "tweets", d.w.z. korte berichten van maximaal 140 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor degenen die niet op Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder kun je met Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd een weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter te downloaden. Verdere informatie over de Twitter-buttons is beschikbaar onder https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure verneemt Twitter welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een doorgifte van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina in de digitale wereld te introduceren en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, detecteert Twitter bij elke oproep naar onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetpagina welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, dan wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter kunnen worden geraadpleegd onder https://twitter.com/privacy?lang=en.

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller onderdelen van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarop uitgevers van video's en andere gebruikers gratis videoclips kunnen plaatsen en waarop ook gratis bekeken, beoordeeld en becommentarieerd kan worden. Op YouTube kun je allerlei soorten video's publiceren, zodat je zowel volledige films en tv-uitzendingen kunt bekijken, als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers via het internetportaal zijn gemaakt.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. De YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige YouTube-component te downloaden. Verdere informatie over YouTube kan worden verkregen onder https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de overdracht worden voorkomen als de betrokkene uitlogt van zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

Betaalmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke onderdelen van PayPal geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betalingsdiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen via creditcards verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat er geen klassieke rekeningnummers zijn. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden in gang te zetten of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook vertrouwensfuncties en biedt diensten voor kopersbescherming.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene in de webwinkel tijdens het bestelproces "PayPal" als betaaloptie kiest, geven wij de gegevens van de betrokkene automatisch door aan PayPal. Door deze betalingsoptie te kiezen, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Voor de verwerking van het koopcontract zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke draagt persoonsgegevens over aan PayPal, in het bijzonder als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, worden door PayPal doorgegeven aan economische kredietbureaus. Deze doorgifte is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal geeft, indien nodig, persoonsgegevens door aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of voor gegevens die in de opdracht moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde bij PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden opgevraagd onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingshandelingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op art. 6(1) lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6(1) lit. f GDPR. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de legitieme belangen die ons bedrijf of een derde nastreeft, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze door de Europese wetgever specifiek zijn genoemd. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 GDPR).

De gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6(1) lit. f GDPR is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van ons bedrijf ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

Periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na afloop van die periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.

Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste om een overeenkomst aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens.

Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.